Regulamin RODO

Informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BESTCAR Jacek Polczyk z siedzibą w Chorzowie przy ul. Zgrzebnioka 15a, zwany dalej Administratorem;

2) Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych:

  • imię i nazwisko
  • adres zamieszkania
  • nr PESEL
  • nr dowodu
  • nr telefonu

3) inspektorem danych osobowych u Administratora jest Bestcar Jacek Polczyk e-mail:bestcar@op.pl

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia kupna i sprzedaży samochodu i nie będą udostępniane innym nieupoważnionym odbiorcom,

5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
– Urząd Skarbowy /PCC-3 JPK/
– TUiR /polisy OC/
– Wydział Komunikacyjny /zarejestrowanie i wyrejestrowanie samochodu/
– Urząd Miasta , UZUiM , Policja / mandaty, wykroczenia/

6) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.13 RODO

7) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,

8) posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego,

9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 6 lat